Honorarium

 

 
 • Podstawę naszego honorarium stanowi stosowna część spadku, co oznacza, że prowadzimy działania tylko w wolnych od długu i nieobciążonych przypadkach spadkowych.
 • Osoba ustalająca spadkobierców musi włożyć duży wysiłek w pracę biurokratyczną, jeżeli jej starania mają zakończyć się sukcesem. W przypadku ustalenia spadkobiercy zyskuje on korzyść w postaci przyrostu majątku. W konsekwencji przysługuje prawo do wynagrodzenia osobie, która ustaliła spadkobiercę, z tytułu poniesionych wydatków i pracy poświęconej na kwerendę z części spadku danego spadkobiercy.
 • W ramach poszukiwań osób uprawnionych do dziedziczenia w kraju i za granicą pracujemy na własne ryzyko. Nasze honorarium staje się wymagalne dopiero z chwilą wypłaty spadku uprawnionym do niego osobom. W związku z tym nie wchodzą w rachubę żadne koszty ani wstępne świadczenia finansowe zarówno po stronie zleceniodawców, jak i spadkobierców. Jeżeli nasze poszukiwania okażą się bezowocne, ponosimy koszty we własnym zakresie.
 • Wymóg uzgodnienia wysokości honorarium wynika z wyroku Najwyższego Sądu Federalnego (BGH, wyrok z dnia 23 września 1999 r., III ZR 323/98). Zgodnie z powyższym wyrokiem osoba ustalająca spadkobierców jest zobowiązana do zawarcia umowy z odnalezionym spadkobiercą celem zabezpieczenia swojego prawa do honorarium. W przeciwnym razie nie przysługuje mu żadne roszczenie o wynagrodzenie lub zwrot poniesionych wydatków.
 • Dlatego zrozumiałe jest, że ujawnienie wyników naszych ustaleń następuje dopiero po podpisaniu umowy przez wszystkich ubiegających się o spadek. Ustalona w umowie, uzależniona od wyników, a tym samym całkowicie wolna od ryzyka zarówno dla zleceniodawców, jak i spadkobierców wysokość honorarium udaremnia ponadto nieodpłatne przywłaszczenie naszych rezultatów, często wypracowanych z poświęceniem dużych kosztów i czasu.
 • W prawie niemieckim nie istnieją przepisy dotyczące opłat dla podmiotów zajmujących się ustalaniem spadkobierców. Dlatego w naszej branży wykształciły się z biegiem lat stawki procentowe na poziomie 33% z doliczeniem podatku VAT od spadku oczyszczonego z długów i obciążeń w przypadku spadków krajowych i są one uznawane za adekwatne również przez sądy. Proporcjonalne, procentowe honorarium gwarantuje, że wynagrodzenie i wydatki są zawsze powiązane z wysokością danej części spadku. Problematyka honorariów za ustalenie spadkobierców znalazła swoje odbicie również w literaturze (Jochum/Pohl: Nachlasspflegschaft [Kuratela spadkowa], 3. wydanie 2006 r., Zimmermann: Die Nachlasspflegschaft [Kuratela spadkowa], 2001 r.).
 • Europejskie i niemieckie sądy potwierdziły stosowanie przyjętych, zawieranych w ramach działalności gospodarczej umów o honorarium, m.in.:

  Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu, decyzja z dnia 3 października 1996 r., 1 Ob 2168/96x
  Sąd Krajowy w Darmstadt, wyrok z dnia 29 czerwca 2000 r., 13015/99
  Sąd Apelacyjny w Berlinie, wyrok z dnia 5 listopada 2001 r., 26 U 10301/100
  Sąd Krajowy w Berlinie, wyrok z dnia 1 lutego 2002 r., 35.0.423/01
  Tribunal de Grande Instance de Paris z dnia 11 lutego 2003 r., 03/80053
  Tribunal de Grande Instance de Creteil z dnia 18 marca 2003 r., 02/12791/2eme Chambre
  Sąd Krajowy w Ellwangen, wyrok z dnia 14 maja 2003 r., 5 O 95/03
  Sąd Krajowy w Berlinie, wyrok z dnia 19 grudnia 2003 r., 35 O 131/03
  Tribunal de Grande Instance de Grasse z dnia 27 stycznia 2006 r., RG N° 04/07781
  Wyższy Sąd Krajowy w Brandenburgu, wyrok z dnia 20 maja 2008 r., 11 U 157/07
  Sąd Krajowy w Poczdamie, wyrok z dnia 7 października 2008 r., 6 O 128/08

 • Za podstawę wyliczenia wysokości naszego honorarium przyjmuje się rzeczywistą wartość spadku przypadającego spadkobiercy z doliczeniem ustawowego podatku VAT. Wszystkie wydatki naszego biura są zawarte w wyliczonej kwocie.
 • Nasze honorarium – w przypadku ewentualnego wymiaru podatku spadkowego – uważa się za zobowiązanie spadkowe, co powoduje, że istotna część naszej usługi zostaje pokryta dzięki zaoszczędzonemu podatkowi spadkowemu.